Pressmeddelande,

Ändrade avskrivningsregler

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Bokföringsnämndens (BFNs) klargörande om ändrade avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar

Den 28 april kom ett klargörande från BFN där man konstaterar att progressiv avskrivning av byggnader inte är en lämplig avskrivningsmetod utan att de i stället ska skrivas av linjärt. Här nedan reder vi ut begreppen och vad klargörandet får för konsekvenser i de bostadsrättsföreningar som Järngrinden ursprungligen har bildat.

1. Progressiv respektive linjär

I de allra flesta bostadsrättsföreningar som bildats under de senaste femton åren har man valt progressiv avskrivning av byggnaden. Det innebär att avskrivningarna är lägre inledningsvis för att sedan öka ju äldre fastigheten blir. En linjär avskrivning betyder att byggnaden skrivs av med lika stora belopp under varje år under avskrivningsperioden. Vid båda metoderna är det totala avskrivningsbeloppet lika stort vid periodens slut, men det fördelar sig olika över åren.

2. Underskott i bokföringen men årsavgifterna behöver inte höjas

För en nyare bostadsrättsförening innebär en förändring från progressiv till linjär avskrivning att avskrivningsbeloppet ökar och att föreningen kommer att redovisa ett underskott i bokföringen.

Detta innebär inte att föreningen ska höja årsavgifterna för att täcka detta underskott. Årsavgiften ska betala de löpande kostnaderna för husets drift, räntor, amorteringar, skatter och avsättning till underhållsfond enligt en självkostnadsprincip. Ett redovisat minusresultat, som enbart är ett resultat av avskrivningsmetoden, är därför helt normalt.

3. Ingen påverkan på föreningens likviditet

Avskrivningar är en bokföringsmässig åtgärd som inte är kopplad till föreningens kassaflöde. Avskrivningsbeloppet ska inte betalas till någon, utan är enbart en minskning av den tillgång som finns i balansräkningen i form av husets värde.

I en framtid när större underhållsåtgärder blir nödvändiga kommer föreningen dels att ha amorterat ner delar av lånet och dels byggt upp en underhållsfond. Detta skapar utrymme för den finansiering som krävs.

4. Föreningen blir inte mindre solid

För en oinsatt läsare av föreningens årsredovisning kan ett minusresultat ge intrycket av att föreningen inte har en stabil ekonomi. I årsredovisningen är det därför viktigt att ange en tydlig förklaring till ett redovisat underskott. Järngrinden kan hjälpa till med en lämplig formulering.

Mer information finns på BFNs webbplats, www.bfn.se.

Även FAR, branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter, har publicerat förtydligande information, se far.se[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Se fler