Omsättning och resultat

Nedan redovisas en flerårsjämförelse av Järngrindens omsättning och resultat. De jämförelsestörande posterna avseende försäljning av andelar i koncernföretag 2012 och 2013 är i huvudsak hänförliga till avyttringen av entreprenadverksamheten, Wästbygg AB samt HB Logistic Contractor.

I augusti 2013 såldes entreprenadrörelsen i koncernen bestående av Wästbygg AB samt dotterbolaget HB Logistic Contractor. Omsättning, kostnader och resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen utifrån preliminärt upprättat bokslut per 2013-08-31.

Flerårsjämförelse
(Dra åt vänster för att se mer)

Nettoomsättning (belopp i tkr)20172016201520142013*2012*
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**0000776 1441 096 746
- fastighetsutveckling247 253184 62683 079108 048237 99530 625
- produktion vindkraft263 6715 3321 023
- värdepappersrörelse000000
Summa247 279188 29788 411109 0711 014 0991 127 371
Resultat efter finansiella poster
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**000019 33750 653
- fastighetsutveckling76 62456 37032 8403 02735 34927 094
- produktion vindkraft-23901 0283 00272300
- avskrivning goodwill-4020−4 020−4 020−4 020−4 527−10 010
- försäljning andelar koncernföretag000078 080132 483
- värdepappersrörelse1609−1 012−4 819−2 9441 1650
- övrigt0−1 441−1 736−5 100−6 593−4 088
Summa71 82350 92525 267-8 314122 811196 132
Balansomslutning748 587644 444429 787408 053452 111895 088
Redovisat eget kapital317 293250 338216 378196 781230 153262 711
Antal anställda***13109799141
Soliditet %423950485129

*Från och med 2013 redovisas upparbetad försäljning i bostadsrättsprojekten under Fastighetsutveckling i koncernredovisningen. Upparbetade kostnader i bostadsrättsprojekten redovisas under ”Produktions- och försäljningskostnader” i koncernredovisningen. Härigenom erhålles en bruttoredovisning av resultatet i bostadsrättsprojekten som tidigare år nettoredovisats under ”Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag”, ingen påverkan sker i eget kapital.

** Resultat samt omsättning från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen utifrån preliminärt upprättat bokslut per 2013-08-31.

*** Redovisade antal anställda avseende 2013 är ett snitt för 8 månader då även uppgift från under året sålda bolag inkluderats. Antal anställda i Järngrindenkoncernen per 13-12-31 uppgår till 7 st.

 

Balansräkning

(Dra åt vänster för att se mer)

Balansräkning i sammandrag (belopp i tkr)201720162015201420132012*
Koncernen
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill19 65323 67327 69331 71335 733151 847

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark217 388269 858225 972201 041193 770188 077
Byggnadsinventarier-1 538923938757809
Vindkraftverk33 49535 03536 57538 115--
Inventarier, verktyg och installationer8 6202 0321 6691 9811 75810 374
Pågående nyanläggningar och förskott191 265109 64220 6184 5992 2246 889
Summa anläggningstillgångar450 768
418 105
285 758246 675198 510206 150

Finansiella anläggningskostnader

Andelar i intresseföretag31 9816 89235 69514 04015 20412 629
Andra långfristiga värdepapper2 6591 0502 1506 2188 1627 182
Uppskjutna skattefordringar3 8333 8336 2996 8196 5916 601
Andra långfristiga fordringar115 886862 5021 3756 8885 0005 000
Summa154 36012 63745 51933 96434 95731 112
Summa anläggningstillgångar624 781454 414358 970312 352269 200389 109
Omsättningstillgångar

Varulager mm

Lagerandelar i bostadsrättsföreningar1 085002 8752 8170
Pågående arbete för annans räkning01570000
Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt14 5709 2679 8604 6575 7515 974
Summa15 6559 4249 8607 5328 5695 974

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar2 9769 3326 3592 6491 297205 508
Fordringar hos intresseföretag4 87112 8843 8712626124
Aktuella skattefordringar00145765578666 820
Övriga fordringar48 449114 61614 80122 402101 490158 826
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter9152 0084 2921 2731 0766 662
Summa57 210138 84129 46927 115104 467395 469
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar00035 00004 900

Kassa och bank

Kassa och bank50 94041 76431 48726 50469 87599 636
Summa omsättningstillgångar123 806190 02970 81796 150182 911505 979
Summa tillgångar748 587644 444429 787408 503452 111895 088
Summa eget kapital317 293250 338216 378196 781230 402262 711
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut268 212227 979151 717158 923128 772151 030
Skulder till intresseföretag020 1910000
Reverslån000025 17214 500
Övriga långfristiga skulder22 7503 50017 4004 00000
Summa långfristiga skulder290 962251 671169 117162 923153 944165 530

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut43 64225 7402 6473 6722 0301 895
Förskott från kunder1 2481794743314830
Leverantörsskulder15 90126 9252 8672 3112 225147 484
Fakturerad ej upparbetad intäkt0000094 966
Checkräkningskredit01 1531 2731 023010 264
Skulder till intresseföretag2 79210 6560000
Reverslån00025 17239 00014 000
Aktuella skatteskulder7657000581
Övriga skulder70 44467 22533 8482 1772 78354 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter6 22910 4993 18414 11221 493115 453
Summa kortfristiga skulder140 332142 43544 29148 79868 014439 499
Summa skulder och eget kapital
748 587644 444429 787408 503452 111895 088

* Balansräkning för 2012 är inkl dotterbolagen Wäst-Bygg AB och HB Logistic Contractor vilka avyttrades i augusti 2013.

** Eget kapital har under 2013 påverkats negativt med 170,8 mkr hänförbart till:

– 108 mkr avseende inlösen av aktier från minoritetsägare

– 62,8 mkr avseende utdelning till aktieägare

Detta är att betrakta som engångseffekter hänförliga till renodling av ägandet i Järngrinden AB.

Flerårsjämförelse

Nettoomsättning (belopp i tkr)20172016201520142013*2012*
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**0000776 1441 096 746
- fastighetsutveckling247 253184 62683 079108 048237 99530 625
- produktion vindkraft263 6715 3321 023
- värdepappersrörelse000000
Summa247 279188 29788 411109 0711 014 0991 127 371
Resultat efter finansiella poster
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**000019 33750 653
- fastighetsutveckling76 62456 37032 8403 02735 34927 094
- produktion vindkraft-23901 0283 00272300
- avskrivning goodwill-4020−4 020−4 020−4 020−4 527−10 010
- försäljning andelar koncernföretag000078 080132 483
- värdepappersrörelse1609−1 012−4 819−2 9441 1650
- övrigt0−1 441−1 736−5 100−6 593−4 088
Summa71 82350 92525 267-8 314122 811196 132
Balansomslutning748 587644 444429 787408 053452 111895 088
Redovisat eget kapital317 293250 338216 378196 781230 153262 711
Antal anställda***13109799141
Soliditet %423950485129

*Från och med 2013 redovisas upparbetad försäljning i bostadsrättsprojekten under Fastighetsutveckling i koncernredovisningen. Upparbetade kostnader i bostadsrättsprojekten redovisas under ”Produktions- och försäljningskostnader” i koncernredovisningen. Härigenom erhålles en bruttoredovisning av resultatet i bostadsrättsprojekten som tidigare år nettoredovisats under ”Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag”, ingen påverkan sker i eget kapital.

** Resultat samt omsättning från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen utifrån preliminärt upprättat bokslut per 2013-08-31.

*** Redovisade antal anställda avseende 2013 är ett snitt för 8 månader då även uppgift från under året sålda bolag inkluderats. Antal anställda i Järngrindenkoncernen per 13-12-31 uppgår till 7 st.

 

Balansräkning

Balansräkning i sammandrag (belopp i tkr)201720162015201420132012*
Koncernen
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill19 65323 67327 69331 71335 733151 847

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark217 388269 858225 972201 041193 770188 077
Byggnadsinventarier-1 538923938757809
Vindkraftverk33 49535 03536 57538 115--
Inventarier, verktyg och installationer8 6202 0321 6691 9811 75810 374
Pågående nyanläggningar och förskott191 265109 64220 6184 5992 2246 889
Summa anläggningstillgångar450 768
418 105
285 758246 675198 510206 150

Finansiella anläggningskostnader

Andelar i intresseföretag31 9816 89235 69514 04015 20412 629
Andra långfristiga värdepapper2 6591 0502 1506 2188 1627 182
Uppskjutna skattefordringar3 8333 8336 2996 8196 5916 601
Andra långfristiga fordringar115 886862 5021 3756 8885 0005 000
Summa154 36012 63745 51933 96434 95731 112
Summa anläggningstillgångar624 781454 414358 970312 352269 200389 109
Omsättningstillgångar

Varulager mm

Lagerandelar i bostadsrättsföreningar1 085002 8752 8170
Pågående arbete för annans räkning01570000
Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt14 5709 2679 8604 6575 7515 974
Summa15 6559 4249 8607 5328 5695 974

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar2 9769 3326 3592 6491 297205 508
Fordringar hos intresseföretag4 87112 8843 8712626124
Aktuella skattefordringar00145765578666 820
Övriga fordringar48 449114 61614 80122 402101 490158 826
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter9152 0084 2921 2731 0766 662
Summa57 210138 84129 46927 115104 467395 469
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar00035 00004 900

Kassa och bank

Kassa och bank50 94041 76431 48726 50469 87599 636
Summa omsättningstillgångar123 806190 02970 81796 150182 911505 979
Summa tillgångar748 587644 444429 787408 503452 111895 088
Summa eget kapital317 293250 338216 378196 781230 402262 711
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut268 212227 979151 717158 923128 772151 030
Skulder till intresseföretag020 1910000
Reverslån000025 17214 500
Övriga långfristiga skulder22 7503 50017 4004 00000
Summa långfristiga skulder290 962251 671169 117162 923153 944165 530

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut43 64225 7402 6473 6722 0301 895
Förskott från kunder1 2481794743314830
Leverantörsskulder15 90126 9252 8672 3112 225147 484
Fakturerad ej upparbetad intäkt0000094 966
Checkräkningskredit01 1531 2731 023010 264
Skulder till intresseföretag2 79210 6560000
Reverslån00025 17239 00014 000
Aktuella skatteskulder7657000581
Övriga skulder70 44467 22533 8482 1772 78354 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter6 22910 4993 18414 11221 493115 453
Summa kortfristiga skulder140 332142 43544 29148 79868 014439 499
Summa skulder och eget kapital
748 587644 444429 787408 503452 111895 088

* Balansräkning för 2012 är inkl dotterbolagen Wäst-Bygg AB och HB Logistic Contractor vilka avyttrades i augusti 2013.

** Eget kapital har under 2013 påverkats negativt med 170,8 mkr hänförbart till:
– 108 mkr avseende inlösen av aktier från minoritetsägare
– 62,8 mkr avseende utdelning till aktieägare
Detta är att betrakta som engångseffekter hänförliga till renodling av ägandet i Järngrinden AB.