Omsättning och resultat

Nedan redovisas en flerårsjämförelse av Järngrindens omsättning och resultat. De jämförelsestörande posterna avseende försäljning av andelar i koncernföretag 2012 och 2013 är i huvudsak hänförliga till avyttringen av entreprenadverksamheten, Wästbygg AB samt HB Logistic Contractor.

I augusti 2013 såldes entreprenadrörelsen i koncernen bestående av Wästbygg AB samt dotterbolaget HB Logistic Contractor. Omsättning, kostnader och resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen utifrån preliminärt upprättat bokslut per 2013-08-31.

Flerårsjämförelse
(Dra åt vänster för att se mer)

Nettoomsättning (belopp i tkr)2016201520142013*2012*
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**000776 1441 096 746
- fastighetsutveckling272 67783 079108 048237 99530 625
- produktion vindkraft3 6715 3321 023
- värdepappersrörelse00000
Summa276 34888 411109 0711 014 0991 127 371
Resultat efter finansiella poster
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**00019 33750 653
- fastighetsutveckling56 37032 8403 02735 34927 094
- produktion vindkraft1 0283 00272300
- avskrivning goodwill−4 020−4 020−4 020−4 527−10 010
- försäljning andelar koncernföretag00078 080132 483
- värdepappersrörelse−1 100−4 819−2 9441 1650
- övrigt−1 353−1 736−5 100−6 593−4 088
Summa50 92525 267-8 314122 811196 132
Balansomslutning646 348429 787408 053452 111895 088
Redovisat eget kapital250 213216 378197 781230 153262 711
Antal anställda***109799141
Soliditet %3950485129

*Från och med 2013 redovisas upparbetad försäljning i bostadsrättsprojekten under Fastighetsutveckling i koncernredovisningen. Upparbetade kostnader i bostadsrättsprojekten redovisas under ”Produktions- och försäljningskostnader” i koncernredovisningen. Härigenom erhålles en bruttoredovisning av resultatet i bostadsrättsprojekten som tidigare år nettoredovisats under ”Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag”, ingen påverkan sker i eget kapital.

** Resultat samt omsättning från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen utifrån preliminärt upprättat bokslut per 2013-08-31.

*** Redovisade antal anställda avseende 2013 är ett snitt för 8 månader då även uppgift från under året sålda bolag inkluderats. Antal anställda i Järngrindenkoncernen per 13-12-31 uppgår till 7 st.

 

Balansräkning

(Dra åt vänster för att se mer)

Balansräkning i sammandrag (belopp i tkr)20162015201420132012*
Koncernen
Goodwill23 67327 69331 71335 73315 1847
Anläggningstillgångar38 60539 16840 0961 75818 073
Projekt-/Exploateringsfastigheter379 500244 090206 579197 071188 077
Finansiella anläggningstillgångar8 80539 22027 14528 36624 811
Skattefordran3 8326 2996 8196 5216 301
Summa anläggningstillgångar454 415
356 470312 352269 449389 109
Omsättningstillgångar
Reversfordran Brf105 556103 4720 791101 490157 303
Lagerandelar i bostadsrättsföreningar002 8752 8170
Rörelsekapitaltillgångar42 70931 48210 9818 729249 040
Likvida medel41 76431 48861 50469 87599 636
Summa omsättningstillgångar190 02973 31796
151
182 911505 979
Summa tillgångar644 444429 787408 503452 360895 088
**Eget kapital250 338216 378196 781230 402262 711
Summa eget kapital250 338216 378196 781230 402262 711
Minoritetsintresse000015 908
Avsättningar000011 439
Avsättning ej res avr vinst Brf44 5788 28510 50918 33747 231
Finansiella skulder277 410197 763191 767194 974165 530
Summa avsättningar o finansiella skulder321 988205 048202 276213 311240 108
Rörelsekapitalskulder72 1188 3619 4468 647392 269
Summa rörelsekapitalskulder72 1188 3619 4468 647392 269
Summa eget kapital och skulder644 444429 787408 503452 360895 088

* Balansräkning för 2012 är inkl dotterbolagen Wäst-Bygg AB och HB Logistic Contractor vilka avyttrades i augusti 2013.

** Eget kapital har under 2013 påverkats negativt med 170,8 mkr hänförbart till:

– 108 mkr avseende inlösen av aktier från minoritetsägare

– 62,8 mkr avseende utdelning till aktieägare

Detta är att betrakta som engångseffekter hänförliga till renodling av ägandet i Järngrinden AB.

Flerårsjämförelse

Nettoomsättning (belopp i tkr)2016201520142013*2012*
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**000776 1441 096 746
- fastighetsutveckling272 67783 079108 048237 99530 625
- produktion vindkraft3 6715 3321 023
- värdepappersrörelse00000
Summa276 34888 411109 0711 014 0991 127 371
Resultat efter finansiella poster
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**00019 33750 653
- fastighetsutveckling56 37032 8403 02735 34927 094
- produktion vindkraft1 0283 00272300
- avskrivning goodwill−4 020−4 020−4 020−4 527−10 010
- försäljning andelar koncernföretag00078 080132 483
- värdepappersrörelse−1 100−4 819−2 9441 1650
- övrigt−1 353−1 736−5 100−6 593−4 088
Summa50 92525 267-8 314122 811196 132
Balansomslutning646 348429 787408 053452 111895 088
Redovisat eget kapital250 213216 378197 781230 153262 711
Antal anställda***109799141
Soliditet %3950485129

*Från och med 2013 redovisas upparbetad försäljning i bostadsrättsprojekten under Fastighetsutveckling i koncernredovisningen. Upparbetade kostnader i bostadsrättsprojekten redovisas under ”Produktions- och försäljningskostnader” i koncernredovisningen. Härigenom erhålles en bruttoredovisning av resultatet i bostadsrättsprojekten som tidigare år nettoredovisats under ”Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag”, ingen påverkan sker i eget kapital.

** Resultat samt omsättning från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen utifrån preliminärt upprättat bokslut per 2013-08-31.

*** Redovisade antal anställda avseende 2013 är ett snitt för 8 månader då även uppgift från under året sålda bolag inkluderats. Antal anställda i Järngrindenkoncernen per 13-12-31 uppgår till 7 st.

 

Balansräkning

Balansräkning i sammandrag (belopp i tkr)20162015201420132012*
Koncernen
Goodwill23 67327 69331 71335 73315 1847
Anläggningstillgångar38 60539 16840 0961 75818 073
Projekt-/Exploateringsfastigheter379 500244 090206 579197 071188 077
Finansiella anläggningstillgångar8 80539 22027 14528 36624 811
Skattefordran3 8326 2996 8196 5216 301
Summa anläggningstillgångar454 415
356 470312 352269 449389 109
Omsättningstillgångar
Reversfordran Brf105 556103 4720 791101 490157 303
Lagerandelar i bostadsrättsföreningar002 8752 8170
Rörelsekapitaltillgångar42 70931 48210 9818 729249 040
Likvida medel41 76431 48861 50469 87599 636
Summa omsättningstillgångar190 02973 31796
151
182 911505 979
Summa tillgångar644 444429 787408 503452 360895 088
**Eget kapital250 338216 378196 781230 402262 711
Summa eget kapital250 338216 378196 781230 402262 711
Minoritetsintresse000015 908
Avsättningar000011 439
Avsättning ej res avr vinst Brf44 5788 28510 50918 33747 231
Finansiella skulder277 410197 763191 767194 974165 530
Summa avsättningar o finansiella skulder321 988205 048202 276213 311240 108
Rörelsekapitalskulder72 1188 3619 4468 647392 269
Summa rörelsekapitalskulder72 1188 3619 4468 647392 269
Summa eget kapital och skulder644 444429 787408 503452 360895 088

* Balansräkning för 2012 är inkl dotterbolagen Wäst-Bygg AB och HB Logistic Contractor vilka avyttrades i augusti 2013.

** Eget kapital har under 2013 påverkats negativt med 170,8 mkr hänförbart till:
– 108 mkr avseende inlösen av aktier från minoritetsägare
– 62,8 mkr avseende utdelning till aktieägare
Detta är att betrakta som engångseffekter hänförliga till renodling av ägandet i Järngrinden AB.