Integritetspolicy

  1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Järngrinden Projektutveckling AB, org.nr 556655-9281, nedan (”Järngrinden”), är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Järngrinden bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Kontakt:

Järngrinden Projektutveckling AB
BOX 926
501 10 Borås

Telefon: 033 – 722 57 00
E-post: info@jarngrinden.se

  1. PERSONUPPGIFTSINSAMLING OCH RÄTTEN ATT AVSTÅ

Järngrinden samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du anmäler intresse på våra bostadsprojekt via formulär på vår hemsida https://jarngrinden.se/, samt våra specifika projekthemsidor. Du kan alltid välja att avstå från att lämna dessa uppgifter med konsekvensen att du inte kommer att få våra e-postutskick samt inte ha möjligheten att bli kontaktad av våra ombud. Järngrinden samlar också in personuppgifter i samband med att du anmäler intresse om hyresbostad (via projekthemsida, telefon etc), samt under din tid som hyresgäst.

  1. ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

Järngrinden använder dina personuppgifter dels för att göra e-postutskick om våra bostadsprojekt och dels för att lämna information till mäklare och andra samarbetspartners vid exempelvis säljstart och inflyttning. Järngrinden behandlar också insamlade personuppgifter när du söker hyresbostad, under tiden och efter din tid som hyresgäst. Vid bostadsuthyrning behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra åtaganden och skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Sådan behandling av personuppgifter uppkommer exempelvis vid administrering av köplats och uthyrning, kreditupplysning, eventuella myndighetsupplysningar, hyresavisering, betalningar, uppgift om förbrukning, eller vid andra liknande relevanta ändamål.

För att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål måste vi ha stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det samtycke du lämnar i samband med att du gör en intresseanmälan på vår hemsida eller någon av våra specifika projekthemsidor.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i vårt nyhetsbrev, ringa oss på telefon 033 – 722 57 00 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se.

  1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Järngrinden sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke och under förutsättning att det finns ett behov av att behandla uppgifterna.
Vid bostadsuthyrning gallras personuppgifter efter att hyresförhållandet avslutats, men vissa personuppgifter sparas även efter hyresförhållandet, i den mån de är relevanta eller på annat sätt krävs. Exempelvis sparas hyresavtal i minst två år efter att du flyttat, likaså sparas bokföringsmaterial i sju år där uppgifter om dig indirekt finns.

  1. TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

För att administrera din intresseanmälan delar vi dina personuppgifter med de mäklare som hjälper oss med försäljningen eller uthyrning av våra bostadsprojekt. För att kunna administrera e-postutskick delar vi även dina uppgifter med Mailchimp där uppgifterna sparas. Om det blir aktuellt med ett köp eller uthyrning av en bostad tar de revisionsbyråer som sköter administrationen, eventuella partners för förvaltning av fastigheten samt BRF-styrelser (vid bostadsrättsförening) del av dina personuppgifter. Vid bostadsuthyrning kan detta innebära att externa entreprenörer, exempelvis el- eller bredbandsreparatör, kan komma att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsbiträde. Vi delar även med oss av dina uppgifter för att kunna administrera tillvalshantering då denna process förekommer samt till utvecklare av den app där kontakten med en ev.  bostadsrättsförening sker. Entreprenören som sköter byggnationen och är inblandad vid tillvalsproccessen tar också del av dina personuppgifter. Samtliga företag ovan måste följa våra krav för personuppgiftsintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte än vad som beskrivs i denna policy. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

  1. RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Om du vill anmäla ett klagomål ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller skickar e-post till info@jarngrinden.se.

  1. ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du kan få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig genom att beställa ett registerutdrag. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla ditt önskemål ska en motivering lämnas till varför så är fallet.
För att beställa ett registerutdrag kontaktar du oss på 033 – 722 57 00 eller via e-post till info@jarngrinden.se.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. För det fall dina personuppgifter rättas kommer vi även underrätta de företag vi lämnat ut dina personuppgifter till om att rättelse ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Om du vill begära rättelse av dina personuppgifter ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller skickar e-post till info@jarngrinden.se.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan exempelvis begränsas när du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss, när personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas eller när du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.

För det fall behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi underrätta de företag vi lämnat ut dina personuppgifter till om att denna tillfälliga begränsning ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
Om du vill begära begränsning av behandling av dina personuppgifter ringer du oss på 033 – 722 57 00 eller skickar e-post till info@jarngrinden.se. Rätten till begäran om begränsning gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har till­handahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.Rätten till dataportabilitet gäller fr.o.m. 25 maj 2018 och endast om det är tekniskt möjligt för oss att tillgodose din begäran.

Om du önskar få dina personuppgifter porterade ringer du oss på 033 – 722 57 00 eller skickar e-post till info@jarngrinden.se.

Rätt till radering

Om det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har återkallat ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

Vi kommer att radera dina personuppgifter inom en månad från den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke eller då vi inte längre har något behov av att behandla uppgifterna.
Om personuppgifter raderas kommer vi underrätta de företag vi lämnat ut dina personuppgifter till om att radering ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
Om du önskar få dina personuppgifter raderade ringer du oss på 033 – 722 57 00 ellerskickar e-post till info@jarngrinden.se.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss och skickas till:

Järngrinden Projektutveckling AB
BOX 926
501 10 Borås