Med 2022 i backspegeln

Vi summerar året som ett minst sagt utmanande år som präglats av oroligheter i vår omvärld och tvära kast i marknaden. Vi ställde tidigt om vår affärsstrategi för att anpassa oss till de nya marknadsförutsättningarna, vilket möjliggjorts av en stark balansräkning och en flexibel organisation. Med årets bokslut i handen känner vi oss rätt positionerade för att hantera den historiskt turbulenta tid vi fortsatt befinner oss i. 

Vi gick in i 2022 med ett huvudsakligt affärsområde men stänger året med tre affärsområden. Projektutveckling har historiskt varit Järngrindens prioriterade affärsområde men i takt med att marknadsläget lett till flera förvärvsmöjligheter har vi kompletterat vårt fastighetsbestånd med 15 förvaltningsfastigheter med olika grad av utvecklingspotential. Förvärven kommer öka våra hyresintäkter under 2023 med drygt 43 mkr till totalt 75 mkr vilket ger oss en stabilare grund att stå på vid en avvaktande marknad inom bostadsutveckling. Vidare har vi i början av 2022 även startat upp ett bolag för produktion och utveckling av logistikfastigheter, Järngrinden Logistikbyggnader AB. 

Att snabbt ändra strategi och rikta om fokus i vår affärsstrategi har ställt höga krav på vår organisation. Jag är stolt över de kompetenser och kvaliteter som Järngrindens medarbetare besitter och gång på gång visar prov på. Den flexibla inställning och lojalitet som var och en har visat under året ökar våra förutsättningar att gå starkare ur den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. 

"Att snabbt ändra strategi och rikta om fokus i vår affärsstrategi har ställt höga krav på vår organisation. Jag är stolt över de kompetenser och kvaliteter som Järngrindens medarbetare besitter och gång på gång visar prov på." - Tobias Johannesson

Järngrindens affärsstrategi har alltid byggt på att vara nära marknaden och ha ett öra mot rälsen för att vi snabbt ska kunna anpassa oss och navigera genom marknadssvängningar på ett tillfredställande sätt. Lönsam projektutveckling, sund finansieringsstrategi, väl avvägda beslut om vilka affärer som ska genomföras och att inte växa snabbare än vi kan hantera, ligger till grund för den stabila finansiella ställning vi har idag. Detta i kombination med den kapitalinjektion som genomfördes i samband med att Genova kom in som delägare i Järngrinden har gjort att vi fortsatt har en betryggande likviditet och soliditet trots högt förvärvstempo under 2022. 

 

Järngrinden redovisar för 2022 ett resultat om 37,6 mkr (94,6 mkr) efter finansiella poster. Eget kapital uppgår till 856,0 mkr (825,3 mkr) med en soliditet på 57 % (72 %). Med detta i ryggen känner vi oss väl rustade att fortsätta positionera Järngrinden till att vara ett starkare bolag när konjunkturen vänder och marknaden återhämtar sig. 

 

Tobias Johannesson, VD