Rundabords samtal med Patrik och Tobias 

I början av året hade vi en god konjunktur men som snart kom att svänga och när pandemin var ett faktum såg vi förstås stora orosmoln. Vi tog beslutet att fortsätta på den kurs vi hade lagt ut och prognostiserat för, vilket har visat sig vara rätt strategi. 

Vi avslutar 2020 med ett bra resultat och har haft ett transaktionsintensivt år, där vi bland annat har avtalat om försäljning av 447 hyresrätter i olika nybyggnadsprojekt. Utöver det är vi ödmjuka inför hur lite pandemin faktiskt har inskränkt på vårt vardagliga arbete. Samtliga medarbetare har kunnat närvara på kontoret med respekt för restriktioner och utan att någon smittspridning har skett. Det har varit en grundförutsättning för att kunna låta arbetet fortgå utifrån vårt tankesätt om delaktighet och engagemang. Vad för övergripande effekter pandemin kommer att medföra i framtiden, och hur den exempelvis kommer att påverka handeln, kan vi inte förutspå.
Vi fortsätter att verka utifrån vår strategi om att bostäder är en basprodukt som alltid kommer att behövas och vår uppgift är att vara rätt placerade i bostadsmarknaden, både vad gäller marknader men även segment och målgrupper.

"Själva fundamentet för att kunna bedriva fastighetsutveckling är en stabil ekonomi."  - Patrik Ivarson

Järngrindens styrka är vår flexibilitet som tillåter oss att styra om och anpassa verksamheten efter konjunktursvängningar eller förändringar i fastighetsmarknaden. Det finns inga strategibeslut som inte kan ändras om vi ser att vi snabbt behöver justera inriktning inom ramen för vår övergripande affärsidé, som är att utveckla fastigheter. Vårt DNA är fastighetsutveckling där vi förvärvar mark, driver detaljplaner, projekterar, bygger, finansierar och avyttrar. Vi har därmed kompetensen i hela kedjan av fastighetsutvecklingen. En utgångspunkt är att våra boenden inte ska kännas utom räckhåll för människor med normala inkomster oavsett om vi bygger hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter. Vad vi sedan väljer för upplåtelseform beror på specifika förhållanden i varje projekt.

Själva fundamentet för att kunna bedriva fastighetsutveckling är en stabil ekonomi och goda förbindelser med banker och finansieringsinstitut. Det är även en förtroendebransch där misstag förvisso kan kosta mycket pengar men minst lika viktigt är relationer med partners, leverantörer och kunder. Därför har Järngrindens strategi varit att inte växa snabbare än vi kan hantera inom ramen för vår ekonomi och organisation. Järngrinden redovisar ett stabilt resultat på 67,9 mkr (82,1 mkr) efter finansiella poster. Eget kapital uppgår till 480 mkr (428 mkr) med en soliditet på 53% (40%). Det betyder att vi kan göra fler affärer, både själva och med våra partners för att fylla på vår portfölj med nya projekt. Med flera avyttringar i bagaget ligger vårt stundande fokus på nyförvärv, företrädesvis byggrätter som är i slutskedet av en färdig detaljplan eller lagakraftvunnen detaljplan. Med en solid finansiell grund ser vi att möjligheterna är goda för fortsatt positiv tillväxt och fler lyckade projekt under kommande år.

Nu, i skrivande stund, är vi en bit in på det nya året 2021 och det känns spännande och fullt av möjligheter! Vi ser att det finns ett slut på pandemin med hjälp av vaccineringen, även om det kommer att dröja ett tag till. Förhoppningsvis kan de värst drabbade branscherna gå en ljusare framtid till mötes och vi hoppas även att så många som möjligt får komma i sysselsättning igen.

Avslutningsvis vill vi uttrycka ett tack till alla våra samarbetspartners och naturligtvis till våra kollegor. Målsättningen är att driva Järngrinden som ett nära företag som styrs av gemensamma beslut och personligt deltagande. Det är en viktig framgångsfaktor för oss, som förhoppningsvis gör det mer intressant och roligare att gå till jobbet varje dag. Vi fortsätter att utveckla bostäder tillsammans och vill gärna tro att de flesta husen fortfarande är obyggda!

Patrik Ivarson, vd och Tobias Johannesson vvd