Flerårsjämförelse

För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste. Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.

KONCERNEN (TKR)IFRS
2021*
2020*2019*2018*K3
2017
Nettoomsättning (ackumulerat):
-fastighetsutveckling342 74071 606 223 467211 464230 241
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter**6 9115 292 17 42312 73917 012
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag23 069 23 047 21 82920 5420
Summa hyresintäkter29 980 28 339 39 25233 28117 012
-övriga rörelseintäkter1 3301 308 2 7832 2920
-produktion vindkraft (16 mkr 2018 avser erhållet vite)2 7211 334 1 14516 00026
Summa intäkter enligt årsredovisning353 702 79 540 244 818242 495 247 279
Summa intäkter inklusive intresseföretag376 771102 587266 647263 037247 279 
Fastighetsutveckling
-Omräkning vid försäljning av hyresrätter0000329 826
Totalt summa intäkter376 771102 587266 647263 036 577 105
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling64 88453 624 45 69133 10594 522
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning14 95813 299 18 21211 4262 102
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter9 6501 869 17 51411 2230
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter2 183-2 396 3 1281 282-20 000
-produktion vindkraft−324-1 421 -2 644-3 114-2 390
-avskrivning goodwill00-4 020
-värdeförändring derivat och övrigt3 2942 922 -22-1 7211 609
-övrigt000
Summa resultat efter finansiella poster94 645 67 897 81 87952 20171 823
Minoritetens andel av årets resultat6 711−122100
Balansomslutning1 149 281920 461 1 080 756839 994748 587
Redovisat eget kapital825 261489 116 433 535367 880317 293
Antal anställda1412 121213
Soliditet72 %53% 40%44%42%
KONCERNEN (TKR)IFRS
2021*
2020*2019*2018*K3
2017
Nettoomsättning (ackumulerat):
-fastighetsutveckling342 74071 606 223 467211 464230 241
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter**6 9115 292 17 42312 73917 012
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag23 069 23 047 21 82920 5420
Summa hyresintäkter29 980 28 339 39 25233 28117 012
-övriga rörelseintäkter1 3301 308 2 7832 2920
-produktion vindkraft (16 mkr 2018 avser erhållet vite)2 7211 334 1 14516 00026
Summa intäkter enligt årsredovisning353 702 79 540 244 818242 495 247 279
Summa intäkter inklusive intresseföretag376 771102 587266 647263 037247 279 
Fastighetsutveckling
-Omräkning vid försäljning av hyresrätter0000329 826
Totalt summa intäkter376 771102 587266 647263 036 577 105
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling64 88453 624 45 69133 10594 522
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning14 95813 299 18 21211 4262 102
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter9 6501 869 17 51411 2230
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter2 183-2 396 3 1281 282-20 000
-produktion vindkraft−324-1 421 -2 644-3 114-2 390
-avskrivning goodwill00-4 020
-värdeförändring derivat och övrigt3 2942 922 -22-1 7211 609
-övrigt000
Summa resultat efter finansiella poster94 645 67 897 81 87952 20171 823
Minoritetens andel av årets resultat6 711−122100
Balansomslutning1 149 281920 461 1 080 756839 994748 587
Redovisat eget kapital825 261489 116 433 535367 880317 293
Antal anställda1412 121213
Soliditet72 %53% 40%44%42%

* Från 2019 redovisar Järngrinden koncernen enligt IFRS. 2018 har därmed omräknats till IFRS. Jämförelseåret 2017 har inte omräknats utan redovisas som tidigare enligt K3.

** I hyresintäkter för året 2017 ingår även koncernens andel av hyresintäkter från delägda förvaltningsfastigheter.

*** Intäkter Fastighetsutveckling består till övervägande del av intäkter från avslutade och överlämnade helägda projekt. Redovisad omsättning enligt IFRS inkluderar ej ägd andel av omsättning från delägda projekt. Därmed ger fastighetsutvecklingen upphov till jämförelsevis lägre omsättningstal från och med 2018.