Flerårsjämförelse

För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste. Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.

KONCERNEN (TKR)IFRS
2022
202120202019*2018*
Nettoomsättning (ackumulerat):
-fastighetsutveckling**164 436342 74071 606 223 467211 464
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter15 9806 9115 292 17 42312 739
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag och joint ventures20 54223 069 23 047 21 82920 542
Summa hyresintäkter36 52229 980 28 339 39 25233 281
-övriga rörelseintäkter7741 3301 308 2 7832 292
-produktion vindkraft (16 mkr 2018 avser erhållet vite)4612 7211 334 1 14516 000
Summa intäkter enligt årsredovisning181 651353 702 79 540 244 818242 495 
Summa intäkter inklusive intresseföretag202 193 376 771102 587266 647263 037
Fastighetsutveckling
-Omräkning vid försäljning av hyresrätter00000
Totalt summa intäkter202 193376 771102 587266 647263 036 
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling3 58764 88453 624 45 69133 105
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning12 23014 95813 299 18 21211 426
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter33 6659 6501 869 17 51411 223
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter-3 4732 183-2 396 3 1281 282
-produktion vindkraft-2 357−324-1 421 -2 644-3 114
-avskrivning goodwill000
-värdeförändring finansiella instrument-6 0883 2942 922 -22-1 721
-övrigt000
Summa resultat efter finansiella poster37 56594 645 67 897 81 87952 201
Minoritetens andel av årets resultat1006 711−12210
Balansomslutning1 501 8081 149 281920 461 1 080 756839 994
Redovisat eget kapital855 948825 261489 116 433 535367 880
Antal anställda131312 1212
Soliditet %57%72 %53% 40%44%
KONCERNEN (TKR)IFRS
2022
202120202019*2018*
Nettoomsättning (ackumulerat):
-fastighetsutveckling**164 436342 74071 606 223 467211 464
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter15 9806 9115 292 17 42312 739
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag och joint ventures20 54223 069 23 047 21 82920 542
Summa hyresintäkter36 52229 980 28 339 39 25233 281
-övriga rörelseintäkter7741 3301 308 2 7832 292
-produktion vindkraft (16 mkr 2018 avser erhållet vite)4612 7211 334 1 14516 000
Summa intäkter enligt årsredovisning181 651353 702 79 540 244 818242 495 
Summa intäkter inklusive intresseföretag202 193 376 771102 587266 647263 037
Fastighetsutveckling
-Omräkning vid försäljning av hyresrätter00000
Totalt summa intäkter202 193376 771102 587266 647263 036 
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling3 58764 88453 624 45 69133 105
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning12 23014 95813 299 18 21211 426
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter33 6659 6501 869 17 51411 223
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter-3 4732 183-2 396 3 1281 282
-produktion vindkraft-2 357−324-1 421 -2 644-3 114
-avskrivning goodwill000
-värdeförändring finansiella instrument-6 0883 2942 922 -22-1 721
-övrigt000
Summa resultat efter finansiella poster37 56594 645 67 897 81 87952 201
Minoritetens andel av årets resultat1006 711−12210
Balansomslutning1 501 8081 149 281920 461 1 080 756839 994
Redovisat eget kapital855 948825 261489 116 433 535367 880
Antal anställda131312 1212
Soliditet %57%72 %53% 40%44%

* Från 2019 redovisar Järngrinden koncernen enligt IFRS. 2018 har därmed omräknats till IFRS.

** Intäkter Fastighetsutveckling består till övervägande del av intäkter från avslutade och överlämnade helägda projekt. Redovisad omsättning enligt IFRS inkluderar ej ägd andel av omsättning från delägda projekt. Därmed ger fastighetsutvecklingen upphov till jämförelsevis lägre omsättningstal från och med 2018. Vidare bruttoredovisas intäkter och kostnader avseende fastighetsutveckling i helägda projekt.