Flerårsjämförelse

För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste.

Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.

KONCERNEN (TKR)IFRS
2020*
2019*2018*K3
2017
2016
Nettoomsättning (ackumulerat):
-fastighetsutveckling71 606 223 467211 463230 241172 565
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter**5 292 17 42312 73917 01212 061
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag23 047 21 82920 54200
Summa hyresintäkter28 339 39 25233 28117 01212 061
-övriga rörelseintäkter1 308 2 7832 29200
-produktion vindkraft (16 mkr 2018 avser erhållet vite)1 334 1 14516 000263 671
Summa intäkter enligt årsredovisning79 540 244 818242 494 247 279188 297
Summa intäkter inklusive intresseföretag102 587266 647263 036247 279 188 297 
Fastighetsutveckling
-Omräkning vid försäljning av hyresrätter000329 826130 042
Totalt summa intäkter102 587266 647263 036 577 105318 339
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling53 624 45 69133 10594 52254 366
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning13 299 18 21211 4262 1022 004
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter1 869 17 51411 22300
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter-2 396 3 1281 282-20 0000
-produktion vindkraft-1 421 -2 644-3 114-2 3901 028
-avskrivning goodwill00-4 020-4 020
-värdeförändring derivat och övrigt2 922 -22-1 7211 609-1 012
-övrigt000-1 441
Summa resultat efter finansiella poster67 897 81 87952 20171 82350 925
Balansomslutning915 333 1 075 628834 866748 587644 444
Redovisat eget kapital483 988 428 407362 766317 293250 338
Antal anställda12 12121310
Soliditet53% 40%43%42%39%
KONCERNEN (TKR)IFRS
2020*
2019*2018*K3
2017
2016
Nettoomsättning (ackumulerat):
-fastighetsutveckling71 606 223 467211 463230 241172 565
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter**5 292 17 42312 73917 01212 061
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag23 047 21 82920 54200
Summa hyresintäkter28 339 39 25233 28117 01212 061
-övriga rörelseintäkter1 308 2 7832 29200
-produktion vindkraft (16 mkr 2018 avser erhållet vite)1 334 1 14516 000263 671
Summa intäkter enligt årsredovisning79 540 244 818242 494 247 279188 297
Summa intäkter inklusive intresseföretag102 587266 647263 036247 279 188 297 
Fastighetsutveckling
-Omräkning vid försäljning av hyresrätter000329 826130 042
Totalt summa intäkter102 587266 647263 036 577 105318 339
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling53 624 45 69133 10594 52254 366
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning13 299 18 21211 4262 1022 004
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter1 869 17 51411 22300
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter-2 396 3 1281 282-20 0000
-produktion vindkraft-1 421 -2 644-3 114-2 3901 028
-avskrivning goodwill00-4 020-4 020
-värdeförändring derivat och övrigt2 922 -22-1 7211 609-1 012
-övrigt000-1 441
Summa resultat efter finansiella poster67 897 81 87952 20171 82350 925
Balansomslutning915 333 1 075 628834 866748 587644 444
Redovisat eget kapital483 988 428 407362 766317 293250 338
Antal anställda12 12121310
Soliditet53% 40%43%42%39%

* Från 2019 redovisar Järngrinden koncernen enligt IFRS. 2018 har därmed omräknats till IFRS.
Jämförelseåren 2016-2017 har inte omräknats utan redovisas som tidigare enligt K3.
** I hyresintäkter för åren 2016-2017 ingår även koncernens andel av hyresintäkter från delägda förvaltningsfastigheter.
*** Intäkter Fastighetsutveckling består till övervägande del av intäkter från avslutade och överlämnade helägda projekt. Redovisad omsättning enligt
IFRS inkluderar ej ägd andel av omsättning från delägda projekt. Därmed ger fastighetsutvecklingen upphov till jämförelsevis lägre omsättningstal
från och med 2018. Vidare har koncernen under 2020 ändrat redovisningsprincip avseende fastighetsutveckling i helägda projekt till att ske enligt
bruttoredovisning av intäkter och kostnader. Omräkning har skett retroaktivt av jämförelseåren 2019 och 2018.